ประวัติเจ้าอาวาส

 

image

ประวัติ  หลวงพ่อสุรชัย ฉันทฺสูโร
หลวงพ่อสุรชัย ฉันทฺสูโร มีนามเดิมว่า สุรชัย อักษรเภตรา กำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2506 ปีขาล ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร โยมบิดาชื่อ คุณพ่อจุ้งซ้ง แซ่โงว้ โยมมารดาชื่อคุณแม่หวิง แซ่ตั้ง เป็นชาวจีนเชื้อสายจีนครอบครัวมีอาชีพค้าขาย
ปัจจุบัน สิริอายุ 52 พรรษา 30 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรพุทธาวาส ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุปสมบท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่วัดใหญ่อินทาราม จ. ชลบุรี ได้รับฉายาว่า “ ฉันทฺสูโร” ต่อมาท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จบนักธรรมชั้นตรี – โท – เอก ตามลำดับ พร้อมทั้งได้ศึกษาพระไตรปิฏก จึง เกิดความรู้สึกทราบซึ้งศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า และมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมไปสู่ความวิเวกตามป่าถ้ำ ฝึกฝนปฏิบัติกรรมฐานอยู่เป็นนิจ และนั่นคือการสั่งสมปัญญาบารมี ไว้เป็นปัจจัยในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จนถึงปัจจุบันนี้
สร้างธรรมสถานพุทธบวร

พุทธบวรก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 โดยความศรัทธากุศลจิตจากครอบครัวจริตไวทย์ ในเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน เป็นที่นาเปล่าและกุฏิเรือนไทยหนึ่งหลัง ต่อมาได้ปรับปรุงพื้นที่ได้ปลูกต้นไม้รักษาสภาพป่า จนกระทั่งได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะ กุฏิและที่พักของญาติโยม โรงครัว ศาลาบูชาคุณ เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบเพาะปลูกหน่อเนื้อเชื้อไขของพุทธศาสนาสืบต่อไป ด้วยพลังแห่งความมานะพากเพียรของหลวงพ่อสุรชัยที่เปี่ยมล้น และความศรัทธาจากสาธุชน จวบ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 15 ปี
ในปี พุทธศักราช2551 ธรรมสถานพุทธบวรได้จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คลื่นเสียงธรรมพุทธบวร โดยการจัดการโดยคุณพล จริตไวทย์

ในปี พุทธศักราช2555 ได้จัดตั้งมูลนิธิเสียงธรรมพุทธบวร เพื่อรองรับสถานะของสถานีวิทยุ
ในปี พุทธศักราช2556 ได้ทำการขอสร้างวัด ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยการดำเนินงาน ของพันตำรวจโทก้ำ จริตไวทย์ และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ประกาศโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดบวรพุทธาวาส”สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ด้วยพลังแห่งความมานะพากเพียรที่เปี่ยมล้นของหลวงพ่อสุรชัย ฉันทสูโร และความศรัทธาจากสาธุชน จึงทำให้วัดบวรพุทธาวาส ตั้งขึ้นอยู่ในบวรพุทธศาสนาเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัท

โอวาทธรรมของหลวงพ่อสุรชัย ฉันทสูโร
กฎของธรรมชาติ เวลามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็อย่า หลงดีใจ
เวลามีสิ่งร้ายมากระทบ ก็อย่าได้หลงเสียใจ
ที่ใดมีแรงต้าน ที่นั้นมีแรงผลัก
ที่ใดมีแรงดึง ที่นั้นมีแรงรั้ง

*เราจะไม่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้น ในน้ำมือขของตนเอง*

นี้เป็นประทีปธรรมนำจิตใจของคณะศิษย์ทั้งหลาย

Was This Post Helpful:

2 votes, 5 avg. rating

Share this