ประวัติวัด

ประวัติวัดบวรพุทธาวาส
วัดบวรพุทธาวาสตั้งอยู่ที่ ๑๐๐/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดบวรพุทธาวาสตั้งอยู่ที่ ๑๐๐/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๙ ไร่ ๘๓ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว ๖๑.๕ วา ติดต่อกับถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ และกับถนนทางเข้าวัด ทิศใต้ยาว ๒๒๘.๙ วา ติดต่อทุ่งนา ทิศตะวันออกยาว ๒๖๑.๕ วา ติดต่อทุ่งนา ทิศตะวันตกยาว ๑๐๙.๑๐ วา ติดต่อทุ่งนา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนาล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่างๆมี ที่พักเจ้าอาวาส ๒ ชั้น กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ชั้นบนเป็นไม้สัก ชั้นล่างก่ออิฐ ถือปูนสร้างขึ้นพ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลาการเปรียญ (ศาลาบูชาคุณ) ชั้นเดียวกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สูง ๑๒ เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่พักสงฆ์ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น ชั้นบนเป็นลานปฏิบัติธรรม ชั้นกลางมี ๔ ห้องพร้อมห้องน้ำ ชั้นล่างมี ๕ ห้อง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ที่พักสงฆ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๒ หลัง ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน ๑๐ คน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ห้องสุขาก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ๓ ห้อง และห้องเก็บของชั้นล่าง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ห้องสุขาก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ๔
ห้อง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร แท้งค์น้ำบาดาล ๒ แท้งค์ กว้าง ๓ เมตร สูง ๑๒ เมตร ห้องส่งสถานีวิทยุพร้อมห้องพัก ๓ ชั้น ก่ออิฐถือปูน กว้าง ๖ เมตร สูง ๑๒ เมตร

“วัดบวรพุทธาวาส” ก่อนตั้งเป็นวัด เป็นสำนักปฏิบัติธรรมชื่อ “พุทธบวร” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีครอบครัวจริตไวทย์ได้บริจาคที่ดินให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมและตั้งเป็นวัดเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗บริเวณที่ตั้งวัดเดิมเป็นท้องนาหลังจากที่ครอบครัวจริตไวทย์ ได้ถวายที่แด่ หลวงพ่อสุรชัย ฉนฺทสูโร เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๙ ไร่ ๘๓ ตารางวา จึงได้มีการขุดบ่อทางด้านหลังวัดจำนวน ๗ ไร่ เพื่อถมที่ปลูกเสนาสนะ ต่อมาหลวงพ่อสุรชัย ฉนฺทสูโร ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ปลูกป่าจนถึงปัจจุบันเป็นวัดที่มีต้นต้นไม้โดยรอบพื้นที่วัด มีลานปฏิบัติธรรมที่มีต้นไม้สูงใหญ่เป็นที่ร่มเย็น

“วัดบวรพุทธาวาส” ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัด สร้างสำนักปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเป็นวัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เบื้องต้นได้สร้างกุฏิเพียงหนึ่งหลัง ชั้นบนเป็นไม้สัก ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ที่พำนักอาศัยของพระสงฆ์ จากนั้นจึงได้สร้างศาลาที่พักของอุบาสกอุบาสิกา เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๔ เริ่มพัฒนาสร้างเสนาสนะ กุฏิ สงฆ์ ๒ หลังเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ห้องน้ำสร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ โรงครัวสร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ตึกที่พักสงฆ์ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่พักผู้ปฏิบัติธรรม สร้าง เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ได้สร้างสถานีพร้อมเสาอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ออกอากาศให้ประชาชนในถิ่นแถวใกล้เคียงได้รับฟังโดยไม่มีผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างใด คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕ MHZ หลังจากที่ได้สร้างถาวรวัตถุมีความมั่นคงพอสมควรแล้ว ท่านเจ้าอาวาส (องค์ปัจจุบัน) มีความดำริว่าสมควรแก่การขออนุญาตตั้งวัด จึงมอบหมายให้พันตำรวจโทก้ำ จริตไวทย์ เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตตั้งวัดในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ และในปีถัดมาได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดโดยการประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามบัญญัติอาศัยความตามข้อ
๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ. ๒๕๐๗ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ตามความเห็นชอบของมหาเถระสมาคม ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลักษณะภูมิทัศน์วัดบวรพุทธาวาส เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดท้องนาโดยรอบ ในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมโดยรอบมีลานปฏิบัติธรรมที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เป็นวัดป่าที่สงบร่มเย็น ด้านหลังวัดมีบ่อใหญ่ประมาณ ๗ ไร่ ด้านหน้าวัดติดถนน วัดบวรพุทธาวาสมีระยะห่างจากวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศตะวันออก ห่างจาก วัดหนองมน ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ห่างจาก วัดบางสงบ ๓ กิโลเมตร
ทิศเหนือ ห่างจาก ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ๒๐๐ เมตร
ทิศใต้ จรดทุ่งนา ไม่เว้นระยะ ๑๐ กิโลเมตร
ระยะทางจากวัดบวรพุทธาวาสถึงตัวเมืองอยุธยา ๔๐ กิโลเมตร
ระยะทางจากวัดบวรพุทธาวาสถึงตัวเมืองอ่างทอง ๒๐ กิโลเมตร
วัดบวรพุทธาวาสตั้งแต่ก่อตั้งวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้พ.ศ. ๒๕๕๘ นับอายุได้ ๑๔ ปี มีความพัฒนามาโดยลำดับและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มพูนปัญญาสร้างวิถีพุทธสู่จิตวิญญาณสาธุชนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share this